Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA!

Informujemy, że od  grudnia 2019r. ogłoszenia dotyczące zamówień realizowanych we wszystkich trybach umieszczane są na stronie BIP: http://bip.zcemip.szczecin.pl/

 


 

 

Zakup i dostawa wędlin oraz wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na 2020 rok

<dodano 04.12.2019>

SIWZ

załącznik 1

załącznik 1a

załącznik 2

załącznik 3

Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze – Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)"  

<dodano 23 maja 2019r.>

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz oferty dla części I

Formularz oferty dla części II

 Formularz oferty dla części III

Kalkulacja cenowa  dla części I

Kalkulacja cenowa  dla części II

Kalkulacja cenowa  dla części III

Oświadczenie wykonawcy

Umowa - część I

Umowa - część II

Umowa - część III

 

„Dostawa odzieży roboczej w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości  zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na podstawie art.11 ust.8 (dodano 08.05.2019r.)

SWIZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Protokół otwarcia kopert (dodano 14 stycznia 2019r.)

Informacja z otwarcia kopert

Wzór oświadczenia

 

„Zakup i dostawę nabiału i jego przetworów do stołówki szkolnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na 2019 rok”
<dodano 04.01.2019r.>

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

„Zakup i dostawę wędlin i wyborów mięsnych oraz na nabiał i jego przetwory do stołówki szkolnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej na 2019 rok” <dodano 06.12.2018r.>

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Dostawa odzieży roboczej w projekcie: "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” –postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości  zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na podstawie art.11 ust.8 (dodano 19 czerwca 2018r.)

SIWZ

Załącznik nr1

Załącznik nr1a

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr5

Protokół otwarcia kopert (dodano 20 grudnia 2017r.)

Informacja z otwarcia kopert

Wzór oświadczenia 1

Wzór oświadczenia 2

 

Zakup i dostawę wędlin i wyrobów mięsnych oraz nabiał i jego przetwory do stołówki szkolnej ZCEMiP

(dodano 1 grudnia 2017r.)

  1. SIWZ
  2. Załącznik 1a - KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW
  3. Załącznik 1b - KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW
  4. załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY
  5. załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
  6. załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl