Odwiedziło nas

06879160

Your IP: 3.233.219.101
Dziś jest: 2020-01-21Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

2014.03.15 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł "Młodego Innowatora"

Jeśli wykonujesz program, projekt lub pomoc dydaktyczną zgłoś się na etap szkolny olimpiady. Zgłoszenia prac konkursowych na eliminacje  szkolne trwają do 15.03. Zgłoszenia przyjmowane są w pracowni DEGEM s.42 p. Grzegorza Żeglińskiego  i Jacka Lunitza.

 

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

P –pomoc dydaktyczna- stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

 E –pomysł ekologiczny-dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

 R –pomysł techniczny– obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.

U –usprawnienie softwarowo–techniczne- obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia/-ów z jego/-ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

 

 Komunikat Dyrektora OKE

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl