Odwiedziło nas

08087163

Your IP: 3.231.226.13
Dziś jest: 2020-05-30Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Pomoc materialna dla uczniów - rok szkolny 2018/2019

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"
Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/ 2019 dotyczy:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży: klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub nacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

a) klas III szkoły podstawowej*,

b) klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,

c) klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

d) liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

*w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797.

Wnioski do pobrania u pedagogów szkolnych lub ściągnięcia ze strony http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl