Artykuły

Krótka historia ZCEMIP

1. Rodowód placówki

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w obecnym kształcie istnieje od roku 2012. Ponad 10 lat istnienia jest okazją do podsumowań i refleksji.

Zespół Szkół Technicznych i Morskich oraz Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne współtworzące naszą szkołę to ważne placówki istniejące na szczecińskiej mapie edukacyjnej od ponad siedemdziesięciu lat. Porównanie ich bogatej historii oraz dokonań uczniów i nauczycieli prowadzi do wniosku, że obie szkoły łączy bardzo wiele. Powstały jako kuźnia kadr prężnie rozwijającego się wówczas w Szczecinie przemysłu stoczniowego i metalowego. Przez dziesiątki lat zmieniały swoją strukturę i poszerzały ofertę edukacyjną, dostosowując się do rynku pracy. W ich strukturach działały szkoły wieczorowe i zaoczne dla dorosłych, gimnazja, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i szkoły policealne. Wspólnym mianownikiem sukcesów uczniów i nauczycieli na pewno jest Turniej Wiedzy o Wynalazczości oraz konkurs Wychowanie dla Jakości (uczniowie obu szkół byli laureatami finałów wojewódzkich). W 2004 roku obie szkoły otrzymały tytuł Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.


Z tych powodów próba opracowania kalendarium działalności obu szkół w sposób naturalny przybrała formę równoległego porównania wydarzeń w poszczególnych latach, tak, aby zaakcentować liczne podobieństwa. 

Kalendarium  .. ::Aby zobaczyć kalendarium kliknij w obrazek obok ::..

 

RODOWÓD SZKÓŁ

Obie szkoły rozwijały się bardzo dynamicznie i w różnych kierunkach, co wynikało z potrzeb rozwijającej się po wojnie gospodarki. Dominowały kierunki ciężkie, mechaniczne. Uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe, pracując w warsztatach szkolnych stanowiących gospodarstwa pomocnicze, wypracowując konkretny dochód. Wychodzące spod ich rąk urządzenia cieszyły się uznaniem na rynku, podobnie jak kwalifikacje wykonujących je uczniów. Przykładem niech będą strugarki wykonywane w warsztatach szkolnych Technikum Mechanicznego na Hożej.
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne do roku 2000 posiadało bogatą strukturę organizacyjną, dzięki której kształciły się tam setki osób - nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. Nauczyciele z całego województwa podnosili swoje kompetencje metodyczne w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych. Doskonale wyposażone warsztaty szkolne gościły młodzież nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale niejednokrotnie także z całej Polski. ZCE jako pierwsza placówka w województwie wprowadziła także kształcenie w nowym zawodzie technik mechatronik.

Zespół Szkół Technicznych i Morskich po latach kształcenia w zawodach  stoczniowych postawił na kształcenia marynarzy: nawigatorów i mechaników okrętowych odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy. 

Techniczny charakter placówek nie oznaczał jednak, że uczniowie nie mieli możliwości rozwijania innych pasji: humanistycznych, artystycznych, sportowych. Przez kilkadziesiąt lat działalności ZSTiM i ZCE młodzież szlifowała swoje talenty, uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Tylko niektóre z nich przedstawia zestawienie znajdujące się poniżej. 

W Zespole Szkół Technicznych i Morskich funkcjonowały:

 • • zespoły szantowe, m. in. Szantymeni foto 26,
 • • szkolny chór,
 • • kabaret foto 27,
 • • zespół wokalny foto 28,
 • • zespół akordeonowy,
 • • koło rzemiosła artystycznego,
 • • Liga Morska foto 29,
 • • koło teatralne foto 30,
 • • koło dziennikarskie (redagowanie szkolnej gazetki „Nawigator”).

W Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym:

 • • koło turystyczne i krajoznawcze Włóczykije,
 • • koło fotograficzne,
 • • koło metaloplastyczne,
 • • zajęcia z malarstwa i rzeźby,
 • • koło modelarstwa lotniczego,
 • • koło grafiki,
 • • koło plakatu,
 • • pracownia tkactwa artystycznego foto 31,
 • • pracownia witrażu metodą Tiffaniego foto 32,
 • • koło kajakowe Wiry foto 33,
 • • koło samoobrony i walki wręcz. foto 34,

Rok 2012 był dla obu placówek rokiem przełomowym. Decyzją Rady Miasta Szczecin, 1 września 2012r. szkoły połączono i powstało Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej Politechnicznej.

2. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej


W marcu 2012 roku Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Morskich do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego. Powstała nowa placówka, która zarówno w nazwie, jak i profilach kształcenia kontynuuje tradycje obu szkół.
W strukturze organizacyjnej ZCEMiP w 2012 roku znajdziemy:

 1. Gimnazjum Sportowe nr 1,
 2. Technikum Morskie i Politechniczne,
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2,
 4. Szkołę Policealną nr 2,
 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2,
 6. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 7. Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1,
 8. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3,
 9. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 5,
 10. Ośrodek Kształcenia Praktycznego,
 11. Ośrodek Kształcenia Kursowego,
 12. Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 14. Internat.

W placówce zatrudnionych było wówczas 133 nauczycieli, 65 pracowników administracyjno-gospodarczych, a uczyło się w niej około 1000 uczniów.

Powstanie ZCEMiP zbiegło się także w czasie ze zmianami w systemie edukacji, które doprowadziły do likwidacji niektórych typów szkół dla dorosłych lub do zmiany nazwy innych. Szkoła nieustannie stara się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną, tak, by pozyskać zainteresowanie uczniów oferowanymi kierunkami kształcenia.

Ważną rolę odgrywa także zapotrzebowanie pracodawców oraz specyfika rynku pracy naszego regionu. Dlatego w czasie dotychczasowego funkcjonowania ZCEMiP powstawały w naszej szkole nowe i reaktywowane były stare kierunki kształcenia. Poniżej znajduje się ich zestawienie:

 • technik budowy okrętów (wkrótce zmieni nazwę na - technik budowy jednostek pływających), kierunek ponownie wprowadzony do oferty edukacyjnej w 2014 roku,
 • technik żeglugi śródlądowej – rok 2017,
 • technik eksploatacji portów i terminali oraz wznowienie kształcenia w zawodzie technik logistyk następuje w 2019 roku,
 • rok 2020 to wprowadzenie do oferty nowego potrzebnego na rynku zawodu – technik spawalnictwa,
 • w roku 2022 podjęto próbę wprowadzenia do oferty dwóch zawodów: technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego.

Ostatecznie w 2022 roku struktura organizacyjna ZCEMiP przedstawia się następująco:

 1. Technikum Morskie i Politechniczne,
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2,
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2,
 4. Szkoła Policealna nr 1,
 5. Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 6. Internat,
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5.

W roku szkolnym 2021/2022 w ZCEMiP uczyło się 880 uczniów na następujących kierunkach:

 1. technik spawalnictwa,
 2. technik informatyk wojskowy – klasa mundurowa,
 3. technik mechatronik,
 4. technik mechanik,
 5. technik nawigator morski – klasa mundurowa,
 6. technik mechanik okrętowy – klasa mundurowa,
 7. technik eksploatacji portów i terminali – klasa mundurowa.

W tym samym roku w szkole zatrudnionych było 102 nauczycieli i 49 pracowników administracyjno-gospodarczych.

Przy okazji prezentacji informacji o ZCEMiP należy zaznaczyć, że sukcesem placówki jest także współpraca z pracodawcami. W zakresie realizacji kształcenia praktycznego rokrocznie współpracujemy z ponad 40 podmiotami zapewniającymi kontakt młodzieży z nowoczesnymi technologiami, co pozwala im na zdobycie wielu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Doceniając wkład szkoły w kształcenie kadr dla branży morskiej, w 2017 r. Klaster Morski Pomorza Zachodniego włączył Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w swoje szeregi.

Partnerami Naukowymi Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej są również szczecińskie i gdańskie uczelnie: Politechnika Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Collegium Balticum, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

W placówce szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia obronności. Dlatego też ZCEMiP współpracuje z wojskiem, strażą graniczną, strażą pożarną.

Od 2012r. w Technikum Morskim i Politechnicznym funkcjonuje założona jako innowacja pedagogiczna klasa technik informatyk z rozszerzonym szkoleniem wojskowym. Jednostką patronacką tej klasy jest 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich. W zakresie obronności poszerzyliśmy współpracę o 14. Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaowocowało to włączeniem w szeregi WOT 4 pracowników i 5 uczniów naszej szkoły.

Współpraca z pracodawcami dotyczy nie tylko realizacji podstawy programowej. Wskazują oni także obszary, w jakich placówka powinna się rozwijać, aby wyposażyć ucznia w dodatkowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. Propozycje te zaowocowały powstaniem licznych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a w trakcie ich realizacji uczniowie uczestniczyli w kursach i szkoleniach, odbywali miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Od 2009 roku placówka pozyskała ponad 12 mln złotych , dzięki którym mogliśmy wyposażyć warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu: maszyny CNC, symulatory GMDS i ECDIS.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl