Odwiedziło nas

04799028

Your IP: 52.55.186.225
Dziś jest: 2019-04-24

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Misja ZCEMiP

Misję naszej placówki określają następujące cele: 

 1. CENTRUM jest placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, o wysokim poziomie nauczania, stawiającą na pracę zespołową całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców;
 2. CENTRUM jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy;
 3. CENTRUM pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;
 4. CENTRUM przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych;
 5. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno –wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości; 
 6. CENTRUM stwarza nauczycielowi warunki do twórczej pracy, z której mogą czerpać w pełni satysfakcję. Wspiera i uzupełnia pracę wychowawczą rodziców, którzy darzą je zaufaniem i aktywnie wspierają podjęte w niej działania;
 7. CENTRUM kształtuje postawy patriotyczne, kultywuje szacunek do munduru i symboli narodowych;
 8. CENTRUM kultywuje tradycje morskie Szczecina;
 9. CENTRUM współpracuje i pracuje na rzecz środowiska lokalnego i mieszkańców Szczecina.

Ciekawostki dla każdego

W zakładce tej znajdziecie różnorodne ciekawostki oraz informacje, które każdemu mogą się przydać. 

Wybierz interesujący Cię temat z menu po lewej stronie.

BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
 Morskiej i Politechnicznej 

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

www: http://www.zcemip.szczecin.pl

e-mail: sekretariat(at)zce.szczecin.pl

tel. +48-91-44-20-933    fax. +48-91-44-20-516

 

Gmina : Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie

NIP: 8513164403   REGON: 321246209

LOGO:

 

Praca w ZCEMiP

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 poszukuje kandydatów na stanowisko:

 1. Nauczyciela języka angielskiego

Wymiar:  18/18 godzin, od 01 stycznia 2016 r.

      2. Wymagania związane ze stanowiskiem :

 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 • List motywacyjny
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Dokumenty należy składać osobiście :Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, dział kadr  ul. Hoża 6, w terminie do 28 grudnia 2015 r.


Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ul. Hoża 6 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:  specjalista ds. sekretariatu OKK

Wymiar czasu pracy:  1 etat – umowa na czas zastępstwa.

Niezbędne wymagania: 

- obywatelstwo polskie
- kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
-  wykształcenie wyższe i 4 lat stażu pracy (mile widziane doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń)
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność obsługi komputera Word, Excel
- obsługa urządzeń biurowych
- dyspozycyjność
- odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

1. Profesjonalna obsługa sekretariatu Ośrodka Kształcenia Kursowego.
2. Nadzór nad prawidłowością stanu dokumentacji prowadzonych kursów i szkoleń.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje:
1.    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście w:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
ul. Hoża 6, dział kadr w terminie do: 28 grudnia 2015 r.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl