Statki i okręty

Wszelkiego rodzaju jednostki pływające zawsze wzbudzały zainteresowanie i ciekawość. Dowodem mogą być tłumy ludzi gromadzących się przy ogólnodostępnych nabrzeżach z cumującymi jednostkami handlowymi, żaglowcami czy okrętami marynarki wojennej. Dni Morza w Szczecinie przy Wałach Chrobrego i Gdyni przy Skwerze Kościuszki, to nieustająca feta dla miłośników wszystkiego co morskie. Ciekawi wrażeń pragną wejść na pokład, zwiedzić, zrobić kilka pamiątkowych fotek,
a może nawet poznać marynarzy, którzy przemierzają szlaki pomiędzy egzotycznymi portami świata. Na naszej skromnej stronie zapraszamy do zwiedzenia rozmaitych jednostek. Zarówno tych po których zostały już tylko szkice i legendy jak i tych które uważane są szczyt współczesnej techniki. Celowo nie wprowadzamy żadnej systematyki przedstawianych statków, aby mieć możliwość stałego uzupełniania zasobów. Stare przeplatane z nowymi, okręty wojenne z jachtami, czyli totalny galimatias.
Z założenia magazyn ma służyć głównie zaspokojeniu ciekawości i rozrywce gości, a przyjęcie takiej formuły niewątpliwie temu sprzyja.

Santa Maria

Polska na morzach i oceanach świata

W tym miejscu musimy uczciwie przyznać, że w przeszłości Polakom raczej nie było ‘po drodze’ ku morzu. Dzikie pola na wschodnich kresach Rzeczpospolitej stanowiły dla Sarmatów prawdziwy żywioł. Woda nawet ta do mycia nie kojarzyła się
z niczym dobrym dla szlachcica, przecież i do wina nie godziło się jej dolewać. Dlatego też na kartach naszej historii do XVII wieku nie zapisał się ani jeden sławny odkrywca, żeglarz lub choćby korsarz. Nie ma wiarygodnych dowodów na istnienie Jana z Kolna (którego imieniem nazwano m.in. jedną ze szczecińskich ulic). Chlubne zwycięstwo polskiej floty królewskiej nad Szwedami w bitwie pod Oliwą zawdzięczamy najemnym dowódcom, którzy raczej polską mową władać nie byli w stanie. Polacy ruszyli na morze i za morza pod koniec XVIII wieku i zaciągali się do flot wojennych i handlowych pod flagami naszych zaborców. Aby zadość uczynić tytułowi niniejszego rozdziału musimy więc zacząć nasze opowieści od roku 1918, kiedy to Polska wróciła na mapę świata jako kraj niepodległy. Wszystkie zamieszczone materiały oparte są na udokumentowanych źródłach historycznych.

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych: http://zcemip.szczecin.pl oraz odn.zcemip.szczecin.pl zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Status pod względem zgodności:

Serwis internetowy jest w częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1 oraz wytycznymi dostępności treści dla osób niepełnosprawnych. Tym samym strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

a) niezgodność́ z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. Brak dostosowanie stylów prezentowania treści do potrzeb osób niepełnosprawnych(brak możliwości zmiany kontrastu, wielkości czcionki, wyłączania kolorów) . Mechanizm zmiany wielkości czcionki dostępny jest z poziomu przeglądarki .  
 2. Brak transkrypcji dźwiękowej treści strony. 
 3. Mogą zdarzać się przypadki braku alternatywy tekstowej dla obiektów graficznych
 4. Tekst ETR : mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł, ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, są obszerne co może stanowić trudność w ich odczytaniu.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

 1.  filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie podsiadają napisów czy innych wymaganych elementów,

Placówka zapewnia dostęp do informacji zawartych w serwisie w sposób alternatywny poprzez kontakt telefoniczny, SMS lub MMS pod numerem: 726212304

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-29

Data publikacji i aktualizacji stron internetowych:

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wybranej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. sposób kontaktu oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Placówka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Placówka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Polityka przetwarzania danych osobowych w ZCEMiP została opisana na stronie bip.zcemip.szczecin.pl

Koordynatora do spraw dostępności: Wiesław Wieczerzak
Adres e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer telefonu  91 43 161 14

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do poinformowania / złożenia skargi placówki o braku dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Informacje takie należy kierować do dyrektora palcówki za pośrednictwem koordynatora ds. dostępności.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej. 

 Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy Placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Bezpłatna infolinia 800 676 676. Pod tym telefonem można zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO. Link do RPO powyżej

Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://webping.pl/

 1. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 2. Serwis umożliwia przejścia do kolejnej sekcji klawiszem „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony.
 3. Serwis oparty jest na kaskadowych arkuszach stylów

Dostępność architektoniczna:

Budynek nie dostosowany jest w całości do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest wind i platform dla osób niepełnosprawnych.

Placówka mieszcząca się w 3 budynkach o minimum 2 kondygnacjach zapewnia osobom niepełnosprawnym poruszanie się bez ograniczeń jedynie na poziomach 1 (parter), gdzie zapewnione są właściwe szerokości ciągów komunikacyjnych. Pomieszczenie oznakowane są w czytelny kontrastowy sposób. 

Wejście do budynków głównego i warsztatów szkolnych (budynek A i B) dostępne jest dla wózków inwalidzkich (drzwi dwuskrzydłowe).

Na parterze budynku A po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać informacje dotyczące poruszania się po budynku.

Dojazd do placówki możliwy jest komunikacją publiczną (przystanek Hoża) lub własnym środkiem transportu. Przy bramie głównej od strony Bogumińskiej po lewej stronie znajduje się parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych.

Dojazd możliwy jest do wszystkich wejść.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W placówce nie ma tłumacza języka migowego - koszty związane z wdrożeniem obsługi języka migowego przekraczają znacząco korzyści – od początku działalności ZCEMiP nie zaszła potrzeba stosowania tego typu komunikowania się stron w żadnym zakresie

Środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych  oraz ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie

Placówka podejmuje ciągłe starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności, w tym dostępności cyfrowej. Planowana jest przejście na nową wersję  strony internetowej w trakcie której nastąpi poprawa niektórych niezgodności wykazanych w obecnym sprawozdaniu. Planowany termin zakończenia prac czwarty kwartał 2022r.

 

Absolwenci ZCEMiP

W rozdziale tym prezentujemy losy absolwentów ZCEMiP . Zapraszamy do zakładek po lewej stronie

Wydawanie duplikatów dokumentów

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są po wniesieniu na konto o numerze:

PEKAO BANK POLSKI : 15 1020 4795 0000 9802 0278 3736 opłaty w wysokości 

 •   26 zł za świadectwo szkolne
 •   9 zł za legitymację szkolną 

Losy absolwentów ZCEMiP rok 2020

Absolwenci w roku 2019/2020

 • Liczba absolwentów 120
 • Liczba osób od których zyskano informacje - 120
 • Liczba osób które podjęły studia na uczelniach wyższych 59
 • Liczba absolwentów pracujących w zawodzie – 23

 • Liczba absolwentów pracujących poza zawodem - 38

Struktura uczelni

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
- Nawigacja - 8
- Żegluga Śródlądowa - 1
Wydział Mechaniczny
- Mechanika i Budowa Maszyn- 6
Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu
- Transport – 2
- Logistyka -1
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
- Mechatronika -3
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- Informatyka – 3

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Informatyki
- Informatyka - 11
Wydział Elektryczny
- Automatyka i Robotyka – 5
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
- Budowa Jachtów – 2
- Logistyka - 1
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
- Mechanika i Budowa Maszyn – 2
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
- Budownictwo – 2
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
- Zootechnika - 1

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
- Nawigacja – 2

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medycyny i Stomatologii
- Ratownictwo Medyczne -1
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
-Fizjoterapia -2

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji – 1
Wydział Ekonomii i Zarządzania - Bezpieczeństwo wodne - 1

Wyższa Szkoła Bankowa
- Zarządzanie Nieruchomościami - 1

Wojskowa Akademia Techniczna -2

 

Uwaga Koronawirus

W tym miejscu będą na bieżąco umieszczane informacje dotyczące koronawirusa. Poniżej zamieszczamy kontakty do osób, które w naszej szkole (i nie tylko) pełnią dyżury, aby wesprzeć nas w tym trudnym czasie.

W menu z lewej strony (zakładka Uwaga Koronawirus wraz z podmenu) dostępne będą pozostałe informacje na ten temat. 


\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.

Andrzej Kościołek

wychowawca internatu

9.00 – 11.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.

Eliza Kulczycka

wychowawca internatu

10.00 – 12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4.

Andżelika Stępień

wychowawca internatu

11.00 – 13.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5.

Ewa Jasina

wychowawca internatu

13.00 – 15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6.

Paweł Żydecki

wychowawca internatu

16.00 – 18.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7.

Katarzyna Michoń

pedagog szkolny

17.00 – 19.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.

Izabela Sulikowska - Suchy

kierownik internatu

18.00 – 20.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

9.

Agnieszka Zagdańska
– Parada

pedagog szkolny

18.00 – 20.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-->

Specjalistyczną pomoc oferują również psychologowie i psychoterapeuci z całej Polski. Szczegóły do kontaktu z nimi dostępne są tutaj.

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl