Misja ZCEMiP

Misję naszej placówki określają następujące cele: 

  1. CENTRUM jest placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, o wysokim poziomie nauczania, stawiającą na pracę zespołową całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców;
  2. CENTRUM jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy;
  3. CENTRUM pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;
  4. CENTRUM przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych;
  5. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno –wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości; 
  6. CENTRUM stwarza nauczycielowi warunki do twórczej pracy, z której mogą czerpać w pełni satysfakcję. Wspiera i uzupełnia pracę wychowawczą rodziców, którzy darzą je zaufaniem i aktywnie wspierają podjęte w niej działania;
  7. CENTRUM kształtuje postawy patriotyczne, kultywuje szacunek do munduru i symboli narodowych;
  8. CENTRUM kultywuje tradycje morskie Szczecina;
  9. CENTRUM współpracuje i pracuje na rzecz środowiska lokalnego i mieszkańców Szczecina.
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl