Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

    2 maja 2024r.

    6, 7, 8, 9, 10, 13 maja 2024.

    31 maja 2024r.

---------------------------------------------------------

    2 maja 2024r.

    6, 7,8, 9 maja 2024r.

    10 maja 2024r. ( po uprzednim odrobieniu zajęć z tego dnia. Forma odrabiani zajęć do ustalenia )

   31 maja 2024r.

  Klasy technikum

 

 

------------------------------------------

   Branżowa szkoła I stopnia

 

 

Dzwonki

Nr lekcji

Początek lekcji

Koniec lekcji

Długość przerwy

1

7.30

8.15

10

2

8.25

9.10

10

3

9.20

10:05

10

4

10.15

11.00

10

5

11.10

11.55

10

6

12:05

12.50

20

7

13.10

13.55

15

8

14.10

14.55

10

9

15.05

15.50

10

10

16.00

16.45

5

11

16.50

17.35

 

12

17.35

18.20

 

Krótka historia ZCEMIP

1. Rodowód placówki

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w obecnym kształcie istnieje od roku 2012. Ponad 10 lat istnienia jest okazją do podsumowań i refleksji.

Zespół Szkół Technicznych i Morskich oraz Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne współtworzące naszą szkołę to ważne placówki istniejące na szczecińskiej mapie edukacyjnej od ponad siedemdziesięciu lat. Porównanie ich bogatej historii oraz dokonań uczniów i nauczycieli prowadzi do wniosku, że obie szkoły łączy bardzo wiele. Powstały jako kuźnia kadr prężnie rozwijającego się wówczas w Szczecinie przemysłu stoczniowego i metalowego. Przez dziesiątki lat zmieniały swoją strukturę i poszerzały ofertę edukacyjną, dostosowując się do rynku pracy. W ich strukturach działały szkoły wieczorowe i zaoczne dla dorosłych, gimnazja, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i szkoły policealne. Wspólnym mianownikiem sukcesów uczniów i nauczycieli na pewno jest Turniej Wiedzy o Wynalazczości oraz konkurs Wychowanie dla Jakości (uczniowie obu szkół byli laureatami finałów wojewódzkich). W 2004 roku obie szkoły otrzymały tytuł Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.


Z tych powodów próba opracowania kalendarium działalności obu szkół w sposób naturalny przybrała formę równoległego porównania wydarzeń w poszczególnych latach, tak, aby zaakcentować liczne podobieństwa. 

Kalendarium  .. ::Aby zobaczyć kalendarium kliknij w obrazek obok ::..

 

RODOWÓD SZKÓŁ

Obie szkoły rozwijały się bardzo dynamicznie i w różnych kierunkach, co wynikało z potrzeb rozwijającej się po wojnie gospodarki. Dominowały kierunki ciężkie, mechaniczne. Uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe, pracując w warsztatach szkolnych stanowiących gospodarstwa pomocnicze, wypracowując konkretny dochód. Wychodzące spod ich rąk urządzenia cieszyły się uznaniem na rynku, podobnie jak kwalifikacje wykonujących je uczniów. Przykładem niech będą strugarki wykonywane w warsztatach szkolnych Technikum Mechanicznego na Hożej.
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne do roku 2000 posiadało bogatą strukturę organizacyjną, dzięki której kształciły się tam setki osób - nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. Nauczyciele z całego województwa podnosili swoje kompetencje metodyczne w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych. Doskonale wyposażone warsztaty szkolne gościły młodzież nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale niejednokrotnie także z całej Polski. ZCE jako pierwsza placówka w województwie wprowadziła także kształcenie w nowym zawodzie technik mechatronik.

Zespół Szkół Technicznych i Morskich po latach kształcenia w zawodach  stoczniowych postawił na kształcenia marynarzy: nawigatorów i mechaników okrętowych odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy. 

Techniczny charakter placówek nie oznaczał jednak, że uczniowie nie mieli możliwości rozwijania innych pasji: humanistycznych, artystycznych, sportowych. Przez kilkadziesiąt lat działalności ZSTiM i ZCE młodzież szlifowała swoje talenty, uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Tylko niektóre z nich przedstawia zestawienie znajdujące się poniżej. 

W Zespole Szkół Technicznych i Morskich funkcjonowały:

 • • zespoły szantowe, m. in. Szantymeni foto 26,
 • • szkolny chór,
 • • kabaret foto 27,
 • • zespół wokalny foto 28,
 • • zespół akordeonowy,
 • • koło rzemiosła artystycznego,
 • • Liga Morska foto 29,
 • • koło teatralne foto 30,
 • • koło dziennikarskie (redagowanie szkolnej gazetki „Nawigator”).

W Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym:

 • • koło turystyczne i krajoznawcze Włóczykije,
 • • koło fotograficzne,
 • • koło metaloplastyczne,
 • • zajęcia z malarstwa i rzeźby,
 • • koło modelarstwa lotniczego,
 • • koło grafiki,
 • • koło plakatu,
 • • pracownia tkactwa artystycznego foto 31,
 • • pracownia witrażu metodą Tiffaniego foto 32,
 • • koło kajakowe Wiry foto 33,
 • • koło samoobrony i walki wręcz. foto 34,

Rok 2012 był dla obu placówek rokiem przełomowym. Decyzją Rady Miasta Szczecin, 1 września 2012r. szkoły połączono i powstało Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej Politechnicznej.

2. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej


W marcu 2012 roku Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Morskich do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego. Powstała nowa placówka, która zarówno w nazwie, jak i profilach kształcenia kontynuuje tradycje obu szkół.
W strukturze organizacyjnej ZCEMiP w 2012 roku znajdziemy:

 1. Gimnazjum Sportowe nr 1,
 2. Technikum Morskie i Politechniczne,
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2,
 4. Szkołę Policealną nr 2,
 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2,
 6. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 7. Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1,
 8. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3,
 9. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 5,
 10. Ośrodek Kształcenia Praktycznego,
 11. Ośrodek Kształcenia Kursowego,
 12. Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 14. Internat.

W placówce zatrudnionych było wówczas 133 nauczycieli, 65 pracowników administracyjno-gospodarczych, a uczyło się w niej około 1000 uczniów.

Powstanie ZCEMiP zbiegło się także w czasie ze zmianami w systemie edukacji, które doprowadziły do likwidacji niektórych typów szkół dla dorosłych lub do zmiany nazwy innych. Szkoła nieustannie stara się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną, tak, by pozyskać zainteresowanie uczniów oferowanymi kierunkami kształcenia.

Ważną rolę odgrywa także zapotrzebowanie pracodawców oraz specyfika rynku pracy naszego regionu. Dlatego w czasie dotychczasowego funkcjonowania ZCEMiP powstawały w naszej szkole nowe i reaktywowane były stare kierunki kształcenia. Poniżej znajduje się ich zestawienie:

 • technik budowy okrętów (wkrótce zmieni nazwę na - technik budowy jednostek pływających), kierunek ponownie wprowadzony do oferty edukacyjnej w 2014 roku,
 • technik żeglugi śródlądowej – rok 2017,
 • technik eksploatacji portów i terminali oraz wznowienie kształcenia w zawodzie technik logistyk następuje w 2019 roku,
 • rok 2020 to wprowadzenie do oferty nowego potrzebnego na rynku zawodu – technik spawalnictwa,
 • w roku 2022 podjęto próbę wprowadzenia do oferty dwóch zawodów: technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego.

Ostatecznie w 2022 roku struktura organizacyjna ZCEMiP przedstawia się następująco:

 1. Technikum Morskie i Politechniczne,
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2,
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2,
 4. Szkoła Policealna nr 1,
 5. Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 6. Internat,
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5.

W roku szkolnym 2021/2022 w ZCEMiP uczyło się 880 uczniów na następujących kierunkach:

 1. technik spawalnictwa,
 2. technik informatyk wojskowy – klasa mundurowa,
 3. technik mechatronik,
 4. technik mechanik,
 5. technik nawigator morski – klasa mundurowa,
 6. technik mechanik okrętowy – klasa mundurowa,
 7. technik eksploatacji portów i terminali – klasa mundurowa.

W tym samym roku w szkole zatrudnionych było 102 nauczycieli i 49 pracowników administracyjno-gospodarczych.

Przy okazji prezentacji informacji o ZCEMiP należy zaznaczyć, że sukcesem placówki jest także współpraca z pracodawcami. W zakresie realizacji kształcenia praktycznego rokrocznie współpracujemy z ponad 40 podmiotami zapewniającymi kontakt młodzieży z nowoczesnymi technologiami, co pozwala im na zdobycie wielu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Doceniając wkład szkoły w kształcenie kadr dla branży morskiej, w 2017 r. Klaster Morski Pomorza Zachodniego włączył Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w swoje szeregi.

Partnerami Naukowymi Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej są również szczecińskie i gdańskie uczelnie: Politechnika Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Collegium Balticum, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

W placówce szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia obronności. Dlatego też ZCEMiP współpracuje z wojskiem, strażą graniczną, strażą pożarną.

Od 2012r. w Technikum Morskim i Politechnicznym funkcjonuje założona jako innowacja pedagogiczna klasa technik informatyk z rozszerzonym szkoleniem wojskowym. Jednostką patronacką tej klasy jest 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich. W zakresie obronności poszerzyliśmy współpracę o 14. Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaowocowało to włączeniem w szeregi WOT 4 pracowników i 5 uczniów naszej szkoły.

Współpraca z pracodawcami dotyczy nie tylko realizacji podstawy programowej. Wskazują oni także obszary, w jakich placówka powinna się rozwijać, aby wyposażyć ucznia w dodatkowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. Propozycje te zaowocowały powstaniem licznych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a w trakcie ich realizacji uczniowie uczestniczyli w kursach i szkoleniach, odbywali miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Od 2009 roku placówka pozyskała ponad 12 mln złotych , dzięki którym mogliśmy wyposażyć warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu: maszyny CNC, symulatory GMDS i ECDIS.

Warunki rekrutacji do Liceum dla Dorosłych nr 2 przy ZCEMiP i na kursy kwalifikacyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów branżowych szkół I stopnia chcących kontynuować naukę, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ogłasza nabór do klasy II Liceum dla dorosłych.

W chwili obecnej nauka planowana jest w formie zaocznej . 

O tym, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia zdecydują ostatecznie preferencje większości kandydatów.

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (piątek sobota, ewentualnie niedziela).

FORMA WIECZOROWA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym – najczęściej od godziny 16.15, trzy dni w tygodniu  (poniedziałek, wtorek, czwartek)

KILKA SŁÓW O SZKOLE

Nauka odbywa się w cyklach semestralnych. Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują wybrane przez siebie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie średniego wykształcenia,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
 • dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 • podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

W trakcie nauki, słuchacze (po ukończeniu 18 roku życia) mogą skorzystać z oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika (kontynuacja kształcenia w zawodzie wyuczonym w branżowej szkole I stopnia) lub uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia (ale także absolwenci "starych" szkół zawodowych) ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD KLASY II – WÓWCZAS Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZCEMiP  można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30,  tel. +48 91 44 20 933.

REKRUTACJA 

Kandydatów do szkół dla dorosłych nie obowiązuje kryterium punktowe.

Kryteria dla kandydatów niepełnoletnich 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 
W przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 
 Warunki przyjęcia:
 • Do Liceum Ogólnokształcącego - 4 letniego,   do klasy drugiej przyjmuje się osoby, które ukończyły Branżową Szkołę I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową.
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia (w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest rozpoczęcie kursu poniżej 18 roku życia).

Wymagane dokumenty:

 • podanie (w plikach do pobrania),
 • 2 zdjęcie legitymacyjne,
 • kopia świadectwa szkolne ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie ( na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy)
 • dokumenty w formie oświadczeń, poświadczające dodatkowe kryteria . 

 

Harmonogram rekrutacji 

Podanie o przyjęcie do LO dla dorosłych nr 2

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

 

Spis treści

Rozdział I.   Krótka historia ZCEMiP 

Rozdział II. Nasze osiągnięcia 

Rozdział III. Migawki z życia szkoły 

Rozdział IV. Samorząd uczniowski w ZCEMiP

Rozdział V. Teatr Witamina

Nasze osiagnięcia

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej spełnia wysokie wymagania stawiane przez władze oświatowe. Poprzez nawiązanie współpracy z licznymi pracodawcami zapewniamy uczniom kształcenie w nowoczesnych firmach, co zachęca ich do poodejmowania wyzwań i osiągania wysokich wyników w nauce.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację o tym, że w Ogólnopolskim Rankingu Szkół miesięcznika "Perspektywy" w 2019 r. ZCEMiP w kategorii technikum zajęło 7. miejsce w Szczecinie i 13. w województwie zachodniopomorskim, w 2020 r. poprawiliśmy wynik – uplasowaliśmy się na 10. miejscu w województwie i 5. w Szczecinie, w 2021 r. obroniliśmy tytuł Brązowej Szkoły, a od tytułu Srebrnej Szkoły dzielił nas ułamek punktu.

Przyznając tytuły, kapituła rankingu brała pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalnych i zawodowych) oraz wyniki olimpiad. Ten sukces to efekty pracy uczniów, ale także nauczycieli.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Potwierdzeniem wysokich standardów spełnianych przez szkołę są osiągnięcia naszych uczniów, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W ciągu 10 lat działalności ZCEMiP co roku w gronie wyróżnionych przez Prezesa Rady Ministrów znajdowali się wybitni uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego - Przemysław Borecki, Bartłomiej Chrastina, Adam Jakubowski, Łukasz Sitarski, Alicja Maciaszek, Sebastian Maziak, Mateusz Rąpała, Wojciech Wojan, Adam Kurpiel, Jakub Czajkowski oraz Mariusz Linka, który został trzykrotnie uhonorowany stypendium przez PRM.

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Szczecin

Uczniowie naszej szkoły zdobywali również Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. O taką nagrodę może ubiegać się uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole za wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu, czyli za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, przy czym największą ilość punktów zdobywają laureaci i finaliści: konkursów i olimpiad międzynarodowych, konkursów i olimpiad organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wśród laureatów tej nagrody znaleźli się i wybitni uczniowie naszej szkoły: Marzena Jurczyszyn, Miłosz Kochański, Adam Jakubowski, Jakub Słodkowski, Henryk Szyszka, Bartłomiej Chrastina, Filip Hamkało, Wojciech Wojan.

Absolwenci wpisani do Złotej Księgi Absolwentów

Złota Księga Absolwentów ZCEMiP to szczególny sposób uhonorowania uczniów i podkreślenia ich osiągnięć na forum szkoły. W Księdze wpisywane są nazwiska uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i mających na swoim koncie osiągnięcia naukowe, sportowe lub w działalności wolontariackiej.

Do Złotej Księgi zostali wpisani:

L.p. Rok szkolny Technikum Morskie i Politechniczne Gimnazjum
1. 2012/2013

Przemysław Borecki,

Bartłomiej Chrastina,

Sebastian Maziak,

Dawid Syczewski

Kamil Karabin,

 Krystian Peda
2. 2013/2014  

Mateusz Bochnak,

 Michał Felusiak ,

 Patryk Mejza
3. 2014/2015

Adam Jakubowski,

Miłosz Kochański ,

Mariusz Linka
Jakub Przystawka
4. 2015/2016 Alicja Maciaszek

Mateusz Ciemcia,

Karol Kądziołka,

Eryk Krasiński,

Kacper Michalski,

Tomasz Pala,

Bartosz Tomala,

Hubert Walentowicz
5. 2016/2017  

Kacper Smoliński,

 Kryspin Szcześniak
6. 2017/2018

Mateusz Rąpała,

Damian Rodinger

Oliwier Roczyński,

 Michał Telicki
7. 2018/2019

Kacper Kaźmierczak,

Dominik Lewicki 

Jakub Stachnik
8. 2019/2020

Marcin Kaźmierczak,

Aleksander Kulbacki,

Konrad Nader,

Natalia Przybyłowska,

Wojciech Wojan

 
9. 2020/2021

Jakub Frontczak,

Nicol Rychlińska,

Wiktoria Stadnicka,

Sebastian Uroda,

Magdalena Wereszka

 
10. 2021/2022

Michał Grobecki,

Karol Gutkowski,

Bartosz Kaźmierski,

Samanta Mąkowska,

Mateusz Pasik,

Piotr Prochera
 

Podsumowując dokonania uczniów i nauczycieli ZCEMiP w czasie 10 lat istnienia szkoły, nie można pominąć osiągnięć uczniów w olimpiadach, konkursach z zakresu wiedzy ogólnej, zawodowej, a także zawodach sportowych i konkursach, które pozwoliły im pochwalić się zainteresowaniami o charakterze artystycznym.

Na te sukcesy pracowali tak uczniowie, jak i wspierający ich nauczyciele. Z potrzeby kronikarskiego uporządkowania informacji zostały one przedstawione w kilku kategoriach – konkursy wiedzy ogólnej, zawodowej (mechanicznej i morskiej), związane ze szkoleniem wojskowym, zawody sportowe oraz inne.   

 KONKURSY Z WIEDZY OGÓLNEJ

 1. 2013 r. - w I Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim w Darłowie. III miejsce zdobyli Michał Sobanda, Miłosz Kochański i Adam Jakubowski, nad którymi opiekę merytoryczną sprawował Pan Arkadiusz Skrzypkowiak.
 2. 2013 r. - w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym i województwie zachodniopomorskim przeprowadzonym w ramach projektu "Zachodniopomorskie Region Przyszłości", a zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej nasi uczniowie, przygotowywani przez Pana Andrzeja Wojciechowskiego, zajęli miejsca na podium. Marzena Jurczyszyn zajęła I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna oraz otrzymała od organizatorów możliwość bezpłatnego studiowania na jednym z kierunków uczelni. Jakub Słodkowski został podwójnym laureatem: zajął III miejsce w kategorii prezentacja multimedialna oraz III miejsce w kategorii wiedza o samorządzie terytorialnym i województwie.
 3. 2014 r. - w Wojewódzkim Konkursie o Krajach Anglojęzycznych- I miejsce zdobyli Kamil Tomczyk, Jędrzej Mazurek, Sebastian Przybyłko przygotowywani przez Panią Edytę Jaroszewską– Oślizło.
 4. 2016r. - w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego organizowanym przez „Wiedzę i Edukację” uczniowie z klasy 1G, przygotowywani przez Panią Jolantę Mikołajczyk, zajęli wysokie lokaty, dzięki czemu nasza szkoła uplasowała się na 1. miejscu w województwie zachodniopomorskim oraz na 6. miejscu w zestawieniu ogólnopolskim.
 5. 2019 r. - w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego World of Languages uczniowie Andrea Styrna oraz Marek Marczuk zajęli II miejsce i uzyskali tytuły laureatów. Uczniów przygotowywała Pani Edyta Jaroszewska- Oślizło; w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Pszczół" tytuł laureata zdobył Bartosz Kaźmierski z klasy o profilu technik mechatronik.

 KONKURSY ZAWODOWE BRANŻY TECHNICZNEJ

 1. 2013 r. - w III Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Super Technika Mechatronika- II miejsce zespołowo zajęli mechatronicy z klasy IV Tme oraz II miejsce indywidualnie - Bartłomiej Chrastina i Daniel Matus. Opiekunem uzdolnionych uczniów był Pan Jacek Lunitz.
 2. 2014 r. – w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w grupie projekty I miejsce na etapie okręgowym olimpiady zdobyli Robert Daniłowski i Bartosz Kucharczyk. Opiekunem merytorycznym uczniów był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 3. 2015r.- w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości I miejsce w grupie projekty zdobyli uczniowie Damian Pokidański i Maciej Gabor. Promotorem pracy konkursowej był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 4. 2016 r. - Filip Hamkało i Kamil Jemielita w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w grupie projekty zdobyli tytuły laureatów. Uczniów przygotowywał również Pan dr Grzegorz Żegliński.
 5. 2016 r. - Filip Hamkało i Kamil Jemielita w finale XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej reprezentowali ZCEMIP jako jedyną szkołę z Pomorza Zachodniego w grupie Elektronika Medyczna. Opiekunem uczniów był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 6. 2017 r. - Andrzej Jarzynka i Kacper Kaźmierczak zdobyli II miejsce w grupie projekty na etapie okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Opiekunem uczniów był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 7. 2017 r.- w 44. edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości wzięła udział drużyna ZCEMiP złożona z uczniów klasy 1Tme (technik mechatronik): Emil Markiewicz, Franciszek Wilk i Wojciech Wojan. W klasyfikacji szkół uczniowie zajęli III miejsce (I- w okręgu szczecińskim). Najlepszy wynik indywidualny uzyskał Wojciech Wojan (VII miejsce w województwie oraz II w okręgu szczecińskim). To właśnie Wojciech Wojan reprezentował województwo zachodniopomorskie w ogólnopolskim finale tejże olimpiady (Blok B) i uzyskał tytuł finalisty. Został zwolniony, już jako uczeń klasy pierwszej, z egzaminów pisemnych części zawodowej ze wszystkich kwalifikacji. Opiekunem uzdolnionych uczniów był Pan Łukasz Śmigiel.
 8. 2018 r. - Damian Gęsicki i Wojciech Wojan zajęli I miejsce w grupie projekty na etapie okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Opiekunem uczniów był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 9. 2019 r. - w finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok B) III miejsce w województwie drużynowo zdobyli: Wojciech Wojan, Emil Markiewicz, Franciszek Wilk z klasy III o profilu technik mechatronik, indywidualnie II miejsce w województwie zdobył Wojciech Wojan. Opiekunem merytorycznym drużyny, tak jak w roku ubiegłym, był Pan Łukasz Śmigiel.
 10. 2020 r. – w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w grupie projekty, która odbywała się w trudnym czasie pandemii i z tego powodu nie przyznano tytułu laureatów, lecz finalistów, a zdobyło go czterech uczniów naszej szkoły- Hubert Modrzyński, Jakub Goc, Jakub Porowski i Maksymilian Prędkiewicz. Opiekunem uzdolnionych uczniów był Pan dr Grzegorz Żegliński.
 11. 2021 r. - w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w grupie projekty tytuł finalistów zdobyło dwóch uczniów - Jakub Porowski i Antoni Soboń. Opiekunem uczniów był po raz kolejny Pan dr Grzegorz Żegliński.
 12. 2022 r. - Adam Kurpiel i Jakub Czajkowski zajęli I miejsce na etapie okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w grupie projekty. Opiekunem uczniów był również Pan dr Grzegorz Żegliński.

 KONKURSY ZAWODOWE BRANŻY MORSKIEJ

 1. 2014 r. - klasa 3CN wygrała konkurs przeprowadzony w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie" współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i została uznana za najlepszą klasę zawodową w województwie. W nagrodę uczniowie wyjechali na tygodniową zagraniczną wycieczkę zawodoznawczą. Na sukces klasy złożył się wysiłek nauczycieli zawodu, ale także wychowawczyni Pani Doroty Śliwińskiej.
 2. 2015 r. – uczniowie klasy 2Tn w konkursie przeprowadzonym w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie" zdobyli III miejsce. Wychowawczynią uczniów była Pani Jolanta Halicka.
 3. 2015 r. - w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Logistyce organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej - II miejsce w Polsce zdobyła Alicja Maciaszek. Opiekunkami merytorycznymi uczennicy były Pani Edyta Antkowiak – Szadkowska i Pani Joanna Wachnik.
 4. 2016 r. - w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Logistyce organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej - II miejsce w Polsce zdobyła Alicja Maciaszek. Opiekunkami merytorycznymi uczennicy były Pani Joanna Wachnik i Pani Edyta Antkowiak – Szadkowska.
 5. 2021 r. - Michał Szczepański oraz Patryk Rudnicki zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Patryk zdobył wyróżnienie, zajmując czwarte miejsce. Obaj uczniowie otrzymali indeksy na AM w Szczecinie. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały Panie Diana Kotkowska i Karolina Staszewska.
 6. 2021 r. - w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych organizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; II miejsce zdobyła Klaudia Słoma z klasy o profilu technik nawigator.
 7. 2022 r. - w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych organizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy po dwuetapowej rywalizacji najlepszy w Polsce okazał się Dominik Tiso, a III miejsce zajął Tomasz Janowczyk również z klasy o profilu technik nawigator. Opiekunkami merytorycznymi uczniów były Panie Diana Kotkowska i Karolina Staszewska.
 8. 2022 r. - w międzynarodowym konkursie „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” (II edycja Konkursu MEWy ), którego organizatorami były Akademia Morska w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej w kategorii uczniów szkół średnich Mateusz Marczewski uczący się zawodu technik nawigator morski zdobył I miejsce (tytuł projektu: „Modern energy infrastructure- cooperation of offshore wind farms with hydrogen power plants and infrastructure”). Opiekunką merytoryczną ucznia była Pani Karolina Staszewska.
 9. 2022 r. – w XIII Edycji Konkursu Geograficzno-Nautologicznego organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademię Morską w Szczecinie, Collegium Balticum oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Michał Szczepański zdobył tytuł laureata. Opiekunami merytorycznymi ucznia byli Pani Diana Kotkowska i Pan Grzegorz Banachowicz.

 KONKURSY WOJSKOWE

 1. 2013 r. - w Wojewódzkim Konkursie Musztry Klas o Profilu Wojskowym reprezentacja klasy wojskowej ZCEMiP zajęła I miejsce i reprezentowała województwo zachodniopomorskie w Pierwszym Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który się odbył w Nowym Sączu. Uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki sukces, zajmując zaszczytne IV miejsce, gdyż jako pierwsza taka klasa w Szczecinie, powstała we wrześniu 2012 r., pozostawili za sobą 11 drużyn reprezentujących szkoły o wieloletniej tradycji. Naszych uczniów przygotowywali do konkursu żołnierze 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich. Materiały z tego wydarzenia znajdują się tutaj: https://gazetakrakowska.pl/pierwszy-ogolnopolski-przeglad-musztry-klas-mundurowych-zdjecia/ar/927643#galeria-material http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/galeria/category/16-konkurs-musztry
 2. 2015 r. - w III Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbył się w Z CEMiP - I miejsce zdobyła klasa 1 Tiw, która reprezentowała nasze województwo na Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Paradnej Klas Mundurowych w Tarnowie.
 3. 2018 r. - powtórzyliśmy sukces z 2015 r., zajmując I miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.
 4. 2018 r. – w wojewódzkim etapie zawodów sportowo – obronnych klas mundurowych reprezentacja klas wojskowych zdobyła I miejsce i reprezentowała województwo zachodniopomorskie na IV Ogólnopolskim Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu. Kapitan reprezentacji szkoły Hubert Małolepszy został królem strzelców (100/100 pkt.), a za ten wyczyn Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego nagrodził go pamiątkowym medalem „coinem”.
 5. 2018 r. - reprezentacja klas wojskowych zajęła III miejsce w konkurencji Szkolenie ogniowe oraz IV miejsce w klasyfikacji generalnej podczas zawodów sportowo-obronnych organizowanych w ramach IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Żagań 2018”.
 6.  2022 r.- podczas V Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim nasza drużyna zdobyła piętnaste miejsce w ogólnej punktacji i I miejsce w konkurencji karabin Kbks. Uczniów przygotowywał Pan Michał Dusza.

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Choć w ZCEMiP priorytetem jest kształcenie umiejętności zawodowych, to na bardzo wysokim poziomie stoi również kształcenie sportowe. Szkoła w harmonijny sposób łączy kształcenie zawodowe z troską o rozwój fizyczny i dba o rozwijanie sportowych zainteresowań swoich wychowanków. Jest to zasługa zarówno Koleżanek i Kolegów uczących wychowania fizycznego, jak i Wychowawców internatu. Na rozległych terenach szkoły znajdują się obiekty sportowe wciąż rozbudowywane i modernizowane tak, by nasi uczniowie mogli podnosić swoją sprawność fizyczną, uprawiając ulubione dyscypliny sportowe.

Jesteśmy szkołą, która może się pochwalić wieloma sportowymi sukcesami. Co roku bierzemy udział w organizowanej przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie LICEALIADZIE, rozgrywkach, w których konkurują ze sobą uczniowie wszystkich szczecińskich szkół. Od wielu lat jesteśmy w ścisłej czołówce rankingu szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych i z wielką satysfakcją odbieramy nagrody przyznawane ZCEMiP za współzawodnictwo międzyszkolne w Szczecinie przez Pana Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Szczecin. Odebraliśmy takie nagrody czterokrotnie – w roku szkolnym 2018/2019 zostaliśmy uhonorowani za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie sportowym szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców, natomiast w roku szkolnym 2013/2014, 2017/2018 i 2019/2020 otrzymaliśmy nagrody za zajęcie III miejsca w tej samej kategorii.

A oto najważniejsze sukcesy młodych utalentowanych sportowców w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

 Badminton - opiekunka: Pani Dorota Śliwińska

 1. 2016r. - Jakub Orzechowski oraz Adrian Gackowski zajęli I miejsce w Mistrzostwach Szczecina i tym samym zdobyli mistrzostwo Szczecina w tej dyscyplinie sportu.
 2. 2017/ 2018- reprezentacja szkoły zajęła ponownie I miejsce w Mistrzostwach Szczecina.
 3. 2019 r. - Bartosz Korycki, Sebastian Węglarz, Jakub Gołaś zdobyli dwa złote medale w Mistrzostwach Szczecina i po raz kolejny wywalczyli dla szkoły tytuł mistrzów Szczecina.
 4. 2019 r. - reprezentacja szkoły zajęła V miejsce w Finałach Wojewódzkiej LICEALIADY w Szczecinku.
 5. 2022 r. - po raz czwarty mistrzostwo Szczecina zdobyli dla ZCEMiP Szymon Milczarek i Aleksander Dabski.

Lekkoatletyka - opiekunka: Pani Dorota Śliwińska

 • 2014/15 – reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w Szkolnej Lidze LA uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • 2016/2017 - reprezentacja szkoły zajęła III miejsce w zawodach LA uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.
 • 2017/2018 – reprezentacja szkoły zajęła:

       - I miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych;
       - II miejsce w Dniu Sztafet Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych;
       –III miejsce w LA uczniów szkół ponadgimnazjalnych o puchar Prezydenta Miasta Szczecin;
       - V miejsce w Finałach Wojewódzkiej LICEALIADY w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców.

 • 2018/2019 – reprezentacja szkoły zajęła:

        - I miejsce w zawodach LA chłopców szkół ponadgimnazjalnych;
        - III miejsce w Szczecinie w XVII Biegu Zimowym Chłopców w Memoriale Lecha Korybut- Daszkiewicza;

         - IV miejsce indywidualnie wywalczył A. Saczuk.

 • 2019/ 2020 - uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych - Szkolna Liga LA.
 • 2022 r. - w międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych o Mistrzostwo Szczecina
 • w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w ogólnej klasyfikacji szkół ponadpodstawowych zajęliśmy III miejsce.

Koszykówka – opiekun: Pan Sławomir Gierewicz

 • 2017/2018 – reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Szczecina.
 • 2019 r. - w finale rozgrywek chłopców z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych reprezentacja szkoły zdobyła tytuł mistrza Szczecina.

Piłka nożna – opiekun: Pan Tomasz Jechna

 • 2012 r. - III miejsce w halowym turnieju piłki nożnej o Puchar św. Jana Bosko Burs i Internatów. Opiekunem drużyny był Pan Paweł Żydecki.
 • 2017 r. - drużyna piłki nożnej chłopców została mistrzem Szczecina w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Jechna.
 • 2018 r. – w rozgrywkach o mistrzostwo województwa drużyna ZCEMiP zajęła zaszczytne II miejsce, zdobywając tym samym tytuł wicemistrza. Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Jechna.
 • 2019 r.- drużyna halowej piłki nożnej trenująca pod kierunkiem Pana Pawła Żydeckiego zajęła II miejsce w Turnieju Burs i Internatów.
 • 2019 r. - w finale turnieju Licealiady Klas Pierwszych nasi uczniowie zdobyli zaszczytne pierwsze miejsce i zdobyli oraz tytuł mistrza Szczecina. Opiekunkami piłkarzy były Panie Jolanta Halicka i Dorota Śliwińska.
 • 2022r. - reprezentacja ZCEMiP zdobyła tytuł mistrza Szczecina w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunami reprezentacji szkoły byli Panowie Tomasz Jechna i Przemysław Sztolcman.

Pisząc o sukcesach uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w piłce nożnej należy przypomnieć, że w strukturze Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego od roku szkolnego 2004/2005 r. do 2018/ 2019 r. istniał jeden z 16. Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, które powstały na mocy porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wspomniany ośrodek funkcjonował jako Gimnazjum Sportowe nr 1 i kształcił najbardziej uzdolnionych chłopców w wieku 13 – 16 lat. Z gimnazjalistami pracowali, dbając o profesjonalne szkolenie, trenerzy znani w środowisku piłkarskim, m.in. Panowie trenerzy: Tomasz Jechna, Andrzej Ossowicz, Maciej Mateńko, Paweł Podgórski i Marcin Łazowski.

Uczniowie klas sportowych funkcjonujących w ZCEMiP, jak ich poprzednicy od początku istnienia GS nr 1, łączyli naukę w szkole z treningiem piłkarskim i odnosili wiele znaczących sukcesów. Potwierdza to schemat ukazujący liczbę zawodników w klasach rozgrywkowych, którzy byli uczniami lub są absolwentami GS nr1. Źródło: Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.

A więc sukcesem i najważniejszym celem kadry trenerskiej GS nr 1 było wyszkolenie wielu wybitnych sportowców, którzy reprezentują Polskę w kadrach Reprezentacji Polski, rozgrywkach naszej Ekstraklasy oraz wychowanie ich na wartościowych młodych ludzi.
29 uczniów i absolwentów Gimnazjum Sportowego nr 1 zagrało w oficjalnych meczach młodzieżowych i seniorskich Reprezentacjach Polski,
11 uczniów i absolwentów miało debiut w polskiej Ekstraklasie piłki nożnej.

Poniżej zestawiono najważniejsze osiągnięcia wychowanków GS nr 1 i ich trenerów.

Pan Marcin Łazowski

 • zdobycie Mistrzostwa Polski z kadrą woj. zachodniopomorskiego (rocznik 1995) – w kadrze 12 uczniów naszej szkoły,
 • zdobycie Mistrzostwa Polski NIKE PREMIER CUP (rocznik 2001),
 • II miejsce w Międzynarodowym turnieju NIKE PREMIER CUP w Finlandii z zespołem Pogoń Szczecin (12 uczniów klasy 2G); Więcej o sukcesie w mediach m.in. tutaj: http://ligowiec.net/news/71892-pokonali-pilkarskie-potegi.html oraz http://sport.zce.szczecin.pl/gossm/index.php?news=138&tytul=wielki-sukces-pogoni-w-kadrze-12-uczniow-klasy-2g
 • Mistrzostwo Szczecina w GIMNAZJADZIE (roczniki- 1995 i 1998).

Pan Maciej Mateńko

 • zdobycie Mistrzostwa Polski z zespołem juniorów młodszych Chemika Police –
 • (14 uczniów szkoły w kadrze zespołu),
 • Mistrzostwo Polski kadry ZZPN (rocznik 1997) w roku 2013 – 14 uczniów GS nr 1,
 • Mistrzostwo Szczecina w GIMNAZJADZIE (roczniki 1994, 1997 i 2000),
 • I miejsce w wojewódzkim finale i IV miejsce w ogólnopolskim turnieju COCA-COLA CUP (rocznik 2000),
 • I miejsce w międzynarodowym turnieju piłkarskim TOURNAMENT LEERS FRANCJA 2018.

Pan Paweł Podgórski

 • Mistrzostwo Szczecina w GIMNAZJADZIE (roczniki 1996 i 1999),
 • V miejsce w finale Mistrzostw Polski z reprezentacją ZZPN (rocznik 1996),
 • Mistrzostwo Szczecina w GIMNAZJADZIE (roczniki 1996 i 1999),
 • I miejsce w wojewódzkim ogólnopolskim turnieju COCA-COLA CUP (roczniki 1996 i 1999), oraz IV miejsce w ogólnopolskim turnieju COCA-COLA CUP (rocznik 1996) i VI miejsce w ogólnopolskim turnieju COCA-COLA CUP (rocznik 1999),
 • udział w Finałach Mistrzostw Polski PZPN – kadra woj. ZZPN (rocznik 2002) – 10 uczniów klasy 1G.

Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 

Aby powiększyć - kliknij w rysunek 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl